• 622766949

Avís Legal

Avís Legal

 Avís legal

Marta Abardia Pijuan, amb NIF / CIF 46964767D, adreça Carrer Rocafort 241-243 Àtic 3a, 08029 – Barcelona (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de www .nutricionistasbarcelona.es

Amb els límits establerts a la llei, www.nutricionistasbarcelona.es no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.
Els continguts i informació no vinculen a www.nutricionistasbarcelona.es ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de www.nutricionistasbarcelona.es poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.nutricionistasbarcelona.es no pot controlar. Per tant, www.nutricionistasbarcelona.es no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de www.nutricionistasbarcelona.es o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.nutricionistasbarcelona.es.
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que www.nutricionistasbarcelona.es ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Marta Abardia Pijuan amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a martaabardia@nutricionistasbarcelona.es oa l’adreça Carrer Rocafort 241-243 Àtic 3a, 08029 – Barcelona (Barcelona).

Marta Abardia Pijuan, with NIF/CIF 46964767D, adreess Calle Rocafort 241 – 243 Ático 3ª, 08029 – Barcelona (Barcelona), can not assume any responsibility for the incorrect, inappropriate or illegal use of the information appearing on the websites of www.nutricionistasbarcelona.es
Within the limits established by law, www.nutricionistasbarcelona.es assumes no responsibility for the lack of veracity, integrity, updating and accuracy of the data or information contained in their Internet sites.
The contents and information do not bind www.nutricionistasbarcelona.es not opinions, advice or advice of any kind as it is merely a service offered for information and informative.
The www.nutricionistasbarcelona.es Internet pages may contain links (links) to other third parties can not control www.nutricionistasbarcelona.es Therefore, www.nutricionistasbarcelona.es can not take responsibility for the content that may appear on these pages.
The text, images, sounds, animations, software and other content included in this website are the exclusive property of www.nutricionistasbarcelona.es or its licensors. Any transmission, distribution, transfer, reproduction, storage or total or partial public communication must have the express consent of www.nutricionistasbarcelona.es.
Also, to access some of the services offered through the www.nutricionistasbarcelona.es website should provide some personal data. In compliance with the provisions of Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, we inform you that by filling in these forms, your personal data will be stored and processed in files Marta Abardia Pijuan for the purpose of offering and providing our services and to inform improvements to the website. Also advised of the possibility of exercising rights of access, rectification, cancellation and opposition of your personal data, free via email to martaabardia@nutricionistasbarcelona.es or address Calle Rocafort 241 – 243 Ático 3ª, 08029 – Barcelona (Barcelona).