• 622766949

Condicions d’Ús

Condicions d’Ús

 Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Marta Abardia Pijuan, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.nutricionistasbarcelona.es s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Marta Abardia Pijuan
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Marta Abardia Pijuan
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.
Marta Abardia Pijuan adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l’esmentada LOPD. L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a martaabardia@nutricionistasbarcelona.es oa l’adreça Carrer Rocafort 241-243 Àtic 3a, 08029 – Barcelona (Barcelona).

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Marta Abardia Pijuan, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.
Marta Abardia Pijuan disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de Marta Abardia Pijuan, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Marta Abardia Pijuan, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Marta Abardia Pijuan i, en particular de:
La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Marta Abardia Pijuan, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.
L’usuari indemnitzarà Marta Abardia Pijuan per les despeses que generés la imputació de la Marta Abardia Pijuan en
alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Marta Abardia Pijuan realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Marta Abardia Pijuan, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a la Marta Abardia Pijuan.

Comunicacions Comercials

En aplicació de la LSSI. Marta Abardia Pijuan no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Marta Abardia Pijuan si està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la Marta Abardia Pijuan que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al Client, després d’acreditar la seva identitat.
—————————————————
Protection of personal data according to the Data Protection Act
Marta Abardia Pijuan, under current legislation regarding the protection of personal data, reports that the personal data collected through the forms on the website www.nutricionistasbarcelona.es are included in the computerized files of user specific services Marta Abardia Pijuan
The collection and processing of personal data is aimed at maintaining the business relationship and the performance of tasks of information, training, counseling and other activities of the Marta Abardia Pijuan
This data will only be transferred to those entities that are necessary for the sole purpose of complying with the purpose stated above.
Marta Abardia Pijuan adopt the necessary measures to ensure the security, integrity and confidentiality of data in accordance with the provisions of Organic Law 15/1999 of December 13, Protection of Personal Data (Data Protection Act).
The user may at any time exercise their rights of access, opposition, rectification and cancellation recognized in the Data Protection Act cited. The exercise of these rights may be the user via email to martaabardia@nutricionistasbarcelona.esor address Calle Rocafort 241 – 243 Ático 3ª, 08029 – Barcelona (Barcelona).
You represent that all information provided by him are true and correct and undertake to keep them updated, communicating changes Marta Abardia Pijuan
Data collected by service users
In cases where the user including files containing personal data on shared hosting servers, Marta Abardia Pijuan not responsible for the breach by the user of the Data Protection Act.
Data retention in accordance with the LSSI
Marta Abardia Pijuan reports that, as a hosting service provider and data under the provisions of the July 11 Ley34/2002 Services Information Society and Electronic Commerce (LSSI), retained for a maximum period of 12 months essential information to identify the source of the data stored and the time when the service started. The retention of such data does not affect the secrecy of communications and may only be used within the framework of a criminal investigation or to safeguard public safety, making himself available to the judges and/or courts or the Ministry which thus requires . Data communication to the State Forces will be under the provisions of the legislation on personal data protection.
Intellectual Property Rights www.nutricionistasbarcelona.es
Marta Abardia Pijuan owns all copyrights, intellectual property, industrial, “know how” and any other rights related to the content of the website www.nutricionistasbarcelona.es and the services offered on it, as well as the programs necessary for its implementation and related information. No Reproduction, publication and / or use of the contents strictly private, full or partial, of the website www.nutricionistasbarcelona.es without the prior written consent.
Software Intellectual Property
You should respect others programs made available by Marta Abardia Pijuan, while being free and/or publicly available. Marta Abardia Pijuan has exploitation rights and intellectual property of the software needed.
The user does not acquire any right or license by the contracted service, to the software necessary to provide the service, nor the technical information service trace, except for the rights and licenses necessary for the fulfillment of the contracted services and only for the duration thereof. For any action that exceeds the performance of the contract, the user will need written permission from Marta Abardia Pijuan, Being forbidden the user to access, modify, view the configuration, structure and property files servers of Marta Abardia Pijuan, assuming the civil and criminal liability arising from any incident that might occur on servers and security systems as a direct result of negligence or malicious on his part.
Intellectual property content hosted
The use contrary to intellectual property law services provided by Marta Abardia Pijuan and in particular: The use that is contrary to Spanish laws or which infringes the rights of others.
The publication or transmission of any content that, in the opinion of Marta Abardia Pijuan, is violent, obscene, abusive, illegal, racist, xenophobic or defamatory.
The cracks, software serial numbers or any other content that violates intellectual property rights of third parties.
The collection and / or use of personal data of other users without their express consent or contrary to the provisions of Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data.
The use of domain mail server and e-mail addresses for sending unsolicited bulk.
The user has full responsibility for the content of its website, the information transmitted and stored, hypertext links, third party claims and legal actions in reference to intellectual property rights of others and the protection of minors. The user is responsible regarding the laws and regulations in force and the rules that have to do with running the online service, electronic commerce, copyright, maintain public order, and universal principles of Internet use.
The user indemnifies Marta Abardia Pijuan for expenses that generate the imputation of Marta Abardia Pijuan some cause whose responsibility was attributable to the user, including fees and legal expenses, even if a court decision is not final.
Protection of information hosted
Marta Abardia Pijuan backs of the content hosted on their servers, however not responsible for the loss or accidental deletion of data by users. Similarly, the replacement does not guarantee total data deleted by users, since such data could have been deleted and / or modified during the period of time since the last backup. The services offered, except specific backup services do not include the replacement of the contents stored in the backups made with Marta Abardia Pijuan When this loss is attributable to the user, in this case, rate will be determined according to the complexity and volume of the recovery, always previous user acceptance. The replacement of deleted data is only included in the price of the service when content loss is due to causes attributable to Marta Abardia Pijuan.
Commercial communications
Pursuant to LSSI. Marta Abardia Pijuan will not send advertising or promotional communications by email or other means of electronic communication that have not been previously requested or expressly authorized by the recipient of such.
For users with whom there is a prior contractual relationship Marta Abardia Pijuan if it is allowed to send commercial communications relating to products or services Marta Abardia Pijuan that are similar to those initially made a contract with the customer. In any case, the user can request that you do not get more commercial information through channels Customer, upon proof of identity.